هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21

تهیه سند چشم‌انداز اراضی عباس‌آباد

در دوازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری پس از استماع صورتجلسه کمیته فنی در خصوص اراضی عباس آباد، مقرر شد طرح به روز رسانی در دو مرحله تهیه و به تصویب شورای عالی برسد.


تهیه سند چشم‌انداز اراضی عباس‌آباد

در دوازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری پس از استماع صورتجلسه کمیته فنی در خصوص اراضی عباس آباد، مقرر شد طرح به روز رسانی در دو مرحله تهیه و به تصویب شورای عالی برسد. 1- تهیه سند چشم انداز عباس آباد مبتنی بر اسناد بالا دست و مصوبات پیشین شورای عالی 2- تهیه طرح ویژه عباس آباد به نحوی که تضمین کننده رسیدن به اهداف چشم انداز و کارکرد آن، سازگاری بارگذاری جمعیتی، ترافیکی و ساختمانی، کیفیت طرح و حفظ مدیریت یکپارچه عباس آباد در شهرداری باشد. این گزارش حاکی است دبیرخانه شورای عالی با همکاری شرکت نوسازی عباس آباد موظف است اقدامات فوق را در یک بازه زمانی حداکثر شش ماهه انجام دهد. همچنین پیرو جلسه مورخ 92/10/9شورای عالی صورتجلسه کمیته فنی درخصوص موضوع « حریم پایتخت» قرائت و تمامی موارد آن تصویب شد و بر همین اساس کمیته فنی ضمن تاکید بر تغییر رویکرد در تعریف حریم پایتخت (از رویکرد موجود مبنی بر تعریف حریم شهر به عنوان ذخیره توسعه شهر به رویکرد حفاظتی) نظرات خود را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش با توجه به حکم مقام معظم رهبری درخصوص آزاد سازی حریم شمال و شمال شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز و طبیعی، ضرورت دارد این حکم عینا در طرح (حریم پایتخت) لحاظ شود. ضمنا تهیه و تصویب پروژه‌های فوری این طرح نیز نیازمند زمان مقتضی است و ضرورت دارد خروجی طرح حاوی احکام اجرایی فوری و قابل اجرا در چارچوب قوانین موجود باشد و دستگاه‌های اجرایی را تا زمان تحقق شروط طرح به وظایفی موظف نماید و این احکام در مصوبه طرح با صراحت لازم مورد تاکید قرار گیرند. همچنین در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع شهرک فرودگاهی قم مطرح و شورای عالی موضوع را برای انطباق با طرح‌های تهیه شده و بالا دست و پس از طی مراحل تصویبی کار گروه و شورای برنامه‌ریزی استان جهت بررسی به کمیته فنی شورای عالی ارجاع کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه