92/10/18


نحوه پوشش بیمه مسئولیت مهندسان

بیمه مسئولیت مهندسان یکی از مباحثی است که در کشور ما بهویژه در صنعت ساختمان کمتر مورد توجه قرار میگیرد و شاید اکثر مهندسان از مزایای گسترده بیمه مسئولیت اطلاعات کافی ندارند و آن را آنچنان که باید ضروری نمیدانند. اما هشدارهای لازم زمانی پررنگ میشود که اتفاق ناگواری مانند حوادث گودبرداری در ساختمان رخ دهد و مسئولیت آن به گردن مهندس ناظر، طراح یا محاسب میافتد. اینجاست که اهمیت بیمه مسئولیت برای مهندسان ناظر نمایان شده و بسیار لازم و ضروری خواهد بود. برای اطلاع از چندوچون این بیمه در این شماره به سراغ محمود سبزی، کارشناس بیمه رفتهایم تا گفتگویی با وی ترتیب دهیم که در زیر میآید.

نحوه پوشش بیمه مسئولیت مهندسان

بیمه مسئولیت مهندسان یکی از مباحثی است که  در کشور ما بهویژه در صنعت ساختمان کمتر مورد توجه قرار میگیرد و شاید اکثر مهندسان از مزایای گسترده بیمه مسئولیت اطلاعات کافی ندارند و آن را آنچنان که باید ضروری نمیدانند. اما هشدارهای لازم زمانی پررنگ میشود که اتفاق ناگواری مانند حوادث گودبرداری در ساختمان رخ دهد و مسئولیت آن به گردن مهندس ناظر، طراح یا محاسب میافتد. اینجاست که اهمیت بیمه مسئولیت برای مهندسان ناظر نمایان شده و بسیار لازم و ضروری خواهد بود.  برای اطلاع از چندوچون این بیمه در این شماره به سراغ محمود سبزی، کارشناس بیمه رفتهایم تا گفتگویی با وی ترتیب دهیم که در زیر میآید.

لطفاً توضیحاتی در رابطه با نحوه پوشش بیمهنامه مسئولیت حرفهای مهندسان ناظر، طراح و محاسب ارائه فرمایید.

برای روشن تر شدن بحث لازم است به سه نو ع بیمهنامهای که به طور کلی برای مهندسان قابل ارائه میباشد، اشاره کنم: 1- بيمه مسئوليتی که كارفرمايان پروژههای توليدي، خدماتي و صنعتي براي پوشش مهندسين ناظر ، محاسب ،طراح و كارفرمايان خریداری میکنند 2- بيمه حوادث وارده به افراد مختلف در حوزههای كاري مهندسان که مختص به پروژهای مشخص نیست بلکه مختص به تمام فعالیتهای مهندسی است 3- بیمهنامههای مسئوليت مدني و حرفهای مهندسين ناظر ، طراح و محاسب در قبال كارگران ساختماني ، اشخاص ثالث و مالكين ساختمان (پوشش قصور و اهمال در كارهاي مهندسان)  که موضوع بحث شماست.

براي خريد اين نوع پوششها در مرحله نخست بیمهگذار ضمن مراجعه به مراكز ارائه خدمات بیمهای فرم پيشنهاد را تكميل نموده و تعهدات درخواستي و درجه طراحي ،نظارت ، محاسبه و ساير اطلاعات درخواستي  را در فرم قيد مینمايد.

خرید این بیمهنامه از طرف مهندسان چیست؟

يكي از موضوعات هميشه مغفول در صنعت بيمه پايين بودن فرهنگ بيمه در بين اقشار مختلف مي باشد . تجربه چندين ساله فعاليت بیمهای نشان داده است مشتريان بیمهای هميشگي و ماندگار شركت هاي بیمهای عمدتاً از بين كساني میباشند كه يا تجربه مستقيم خسارتي داشتهاند يا تجربه غیرمستقیم ساير همكاران و كارفرمايان يا كارگران را دیدهاند.

این بیمهنامه چه خساراتی را پوشش میدهد و چند درصد از میزان خسارت وارده را جبران میکند؟

بیمه مسئولیت مهندسان خسارات مالي و جاني وارده به مالكين ،اشخاص ثالث و كارگران را تحت پوشش قرار میدهد. با توجه به اينكه مبناي پرداخت خسارت رأی مراجع قضايي میباشد، درصد قصور بیمهگذار تعیینشده از طرف مراجع قضايي تا حد تعهدات بيمه گر مبناي پرداخت خسارت میباشد. معمولاً انتخاب ميزان تعهدات بر اساس نظر بیمهگذار و نوع خطر و اندازه پروژه  میباشد . تعهدات جاني بهصورت سرمایهای بهاندازه ديه در هر سال میباشد و تعهدات مالي نيز براي هر حادثه و براي كل زمان پروژه  از سوي بیمهگذار خريداري میشود.

چنانچه در فرایند کار از طرف مهندس ناظر، طراح یا محاسب اهمال و سهلانگاری صورت گرفته باشد، آیا بیمه حاضر به پرداخت خسارت خواهد بود؟

در صورت محكوم شدن طبق رأی مراجع قضايي اهمال و قصور ،  قابل پرداخت میباشد.البته شرط پرداخت خسارت، رعايت موازين بیمهای و اخلاق حرفهای در هر كاري میباشد كه بايد از سوي مهندسان رعايت شود . درصورتیکه تعمد مهندسان در كار و حادثه احراز شود، خسارت غیرقابل پرداخت از سوي بيمه گر میشود يا در صورت الزام به پرداخت بر اساس قاعده جانشيني قابل جبران از سوي بيمه گر خواهد شد.

وضعیت این بیمه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته چگونه است؟

مطالعهای تاكنون صورت نگرفته است. اين پوشش هم به لحاظ جديد بودن در صنعت بيمه و هم به خاطر فاصله زياد صنعت بيمه ايران با بيمه كشورهاي توسعهیافته چندان قابل قياس نمیباشد.

این بیمه در حوادث گودبرداری چقدر میتواند به مهندسان ناظر ، طراح و محاسب کمک کند؟

ازآنجاکه پوشش اين بیمهنامه كليه مراحل دوره ساخت ساختمان را شامل میشود بنابراين گودبرداري نيز بهعنوان پر ریسک ترين مرحله ساخت در قالب رعايت الزامات بيمه گر و اصول ساختوساز و توصیههای ايمني  تحت پوشش میباشد .

مهندسان چقدر از این بیمهنامه استقبال میکنند؟

با توجه به نياز مهندسين به اين رشته و خساراتي كه در سالهاي اخير هنگام ساختوساز به وقوع پيوسته، استقبال خوبي به عمل میآید. البته در مقایسه با تعداد بیشمار مهندسان این تعداد ناچیز است.

در پایان صحبتی اگر دارید، بفرمایید.

ميزان مبلغ پرداختي براي پوشش قصور و اهمال در كارها در برابر ساير هزینههای جانبي مادي و معنوي وارده در اثر حادثه براي خود يا ديگران و هزینههای توقف كار بهاندازهای ناچيز است كه بيمه نمودن تمامي پروژهها را برای مهندسان امکانپذیر میسازد. حوادث بسياري در سطح شهرها هر روزه در حال رخ دادن است كه آثار ناگواري را بر چهره شهر و شهروندان به جا میگذارد كه طلب میکند تا به فكر چارهای باشيم . از سوي ديگر تعداد بيمه نامه فروختهشده بالا براي بيمه گران امكان ارائه خدمات شايسته را فراهم میسازد.

لازم به ذکر است پيام ساختمان در شماره آینده به سراغ اهالی صنعت ساختمان بهویژه مهندسان ناظر خواهد رفت و موضوع بیمه و چالشهای آن را از آنها هم جویا خواهد شد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار