شوتینگ زباله-پیام ساختمان

شوتینگ زباله

مجریان

فروشگاه ها

شوتینگ زباله چیست؟

شوتینگ زباله سیستمی است که جهت سهولت حمل و انتقال زباله به کار میرود.در واقع می توان گفت سیستم شوتینگ زباله با برج های بلند مرتبه هم قدمت است.بطوریکه در برج ها و ساختمان های قدیمی در شهر های بزرگ کانال های شوت زباله را می توان یافت که اغلب در سیستم های قدیمی بصورت چهارگوش بوده است.

شوتینگ زباله