30 فــرآیند مهم در بهبود نظـارت | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

30 فــرآیند مهم در بهبود نظـارت


غلامرضا حکیمیان* نظارت در پروژه‌های دولتی گرچه شباهت زیادی به نظارت برساختمان‌های خصوصی که متولی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان است‌، دارد اما دارای ویژگی و ظرافت‌هایی است که آن را از ساختمان‌های خصوصی متمایز میسازد و امر نظارت در ساختمان‌های دولتی را به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر مینماید‌. ناظر دول تی معمولا ساختمان‌هایی را نظارت میکند که در گروه ساختمان‌های با «اهمیت خیلی زیاد» مشابه بیمارستان‌ها‌، مراکز درمانی، مراکز مخابراتی و آتش نشانی؛ نیروگاه‌ها و... است‌، درصورتی که ساختمان‌های خصوصی و مسکونی برابر آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله «استاندارد 2800»مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی در گروه ساختمان‌هـای « بااهمیت متوسط» قرار دارد که طراحی و محاسبات سازه‌ای و تأسیساتی ساختمان‌های دولتی شرایط خاص و ویژه‌ای داشته و نظارت آن نیز ظرافت و پیچیدگی خاص خود را میطلبد‌. علاوه بر این ناظر ساختمان‌های دولتی باید به شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌، موافقت نامه فهرست بها و بخشنامه‌های صادره از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که اخیرا احیاشده آگاهی کامل داشته و با مراجعه روزانه به سایت نظام فنی و اجرایی کشور اطلاعات فنی خود را به روز نماید و با به کارگیری و رعایت تمامی استاندارد‌های لازم الاجرا و بهره‌گیری از آیین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان در راستای نظارت خوب و فراگیر گام‌های صحیح و اصولی بردارد‌.نظارت میتواند مستقیما به وسیله دفاتر فنی دستگاه‌های اجرایی و یا مهندسین مشاور با نظارت عالیه دستگاه اجرایی انجام شود‌. برای اینکه بتوانیم نظارت ایده آلی در پروژه‌های دولتی اعمال کنیم‌، مجموعه‌ای از 30 فرآیند مهم خلاصه شده که در بهبود امر مهم نظارت نقش به سزایی خواهد داشت معرفی میشود‌. شایان ذکر است فرآیند‌های دیگری را نیز میتوان اضافه نمود که به این مقدار بسنده شده است‌:1ـ مطالعات فاز 1 و 2 پروژه2ـ تهیه نقشه‌های اجرایی کامل با کمترین ابهام و بیشترین جزئیات و برآورد دقیق بر اساس فهرست بها (‌فاز 3‌)3ـ دعوت از شرکت‌های متقاضی برای ارزیابی فنی «در صورت ارزیابی فنی حداقل امتیاز لازم برای دعوت به مناقصه محدود 65 از 100 میباشد» که بر اساس معیار‌های تخصص در زمینه کاری، قدرت مالی، سوابق مفید و تشویق‌ها و رضایت نامه‌های کارفرما‌ها و داشتن پرسنل و کارشناسان ذی ربط در زمینه‌های مرتبط و سایر امتیاز‌های اعلام شده به وسیله کمیته ارزیابی تعیین میشود یا از طریق فراخوان برای مناقصه عمومی یک یا دومرحله‌ای دعوت شوند4ـ تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به صورت کامل و شفاف و کمترین ابهام و رعایت مهلت‌های مقرر شامل آگهی و فرصت به شرکت‌ها و پیمانکاران برای بررسی نقشه و مشخصات و تهیه آنالیز بها تا بتوان مناسب‌ترین قیمت‌ها را تشخیص داد5ـ بازگشایی پاکت‌های مناقصه در مهلت مشخص شده و اعلام برنده مناقصه پس از بررسی آنالیز بها و مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی6ـ انعقاد قرارداد پس از تنظیم موافقت نامه بر اساس شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل‌های صادره بر اساس قرارداد فهرست بها یا سرجمع یا مقطوع«در قرارداد‌های سرجمع نقشه جزییات و مشخصات فنی بسیار حائز اهمیت است7ـ ابلاغ قرارداد به وسیله کارفرما و ملزم بودن پیمانکار برای بیمه ساختمان بر اساس ..........ماده 21ـ ج شرایط عمومی پیمان8ـ تعهد کارفرما مبنی بر تحویل به موقع و بدون معارض کارگاه به پیمانکار و تحویل گرفتن به موقع کارگاه به وسیله پیمانکار از کارفرما که نباید از 30 روز پس از مبادله پیمان بیشتر شود‌. «برابر ماده 28 شرایط عمومی پیمان»9ـ تجهیز کارگاه مناسب برابر نقشه و مشخصات و شرایط عمومی و خصوصی پیمان به وسیله پیمانکار با تأیید دستگاه نظارت10ـ ارائه برنامه زمان بندی پروژه به وسیله پیمانکار ظرف مدت حداکثر یک ماه متناسب با شرایط پروژه و ضمایم پیمان و تأیید به وسیله کارفرما و ابلاغ زمان تعیین شده به پیمانکار پروژه11ـ معرفی رئیس کارگاه باتجربه کافی و متناسب با کار از طرف پیمانکار به کارفرما تا پس از بررسی و احراز شرایط به وسیله کارفرما حضور وی در کارگاه به پیمانکار ابلاغ گردد12ـ به کارگیری و معرفی مهندس نــاظر « دستگاه اجرایی یا مهندسین مشاور» با تجربه کافی و متناسب با کیفیت پروژه و مدیر طرح از طرف کارفرما و ابلاغ به پیمانکار پروژه13ـ بازرسی و نظارت مستمر بر پروژه توسط مهندس ناظر و دستگاه نظارت و تطبیق عملیات اجرایی با نقشه، مشخصات و پیمان14ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمان و آیین نامه‌ها در پروژه به وسیله دستگاه نظارت و استفاده از چک لیست نظارتی و پر کردن مرتب فرم بازدید موجود در کارگاه ابلاغ به موقع نواقص به پیمانکار و پیگیری رفع نواقص و کنترل پیشرفت فیزیکی با برنامه زمان بندی پروژه15 تنظیم به موقع صورت مجالس عملیاتی که بعدا قابل رؤیت نبوده به وسیله پیمانکار در حضور ناظر و در محل پروژه و رسیدگی نهایی با هماهنگی اداره پیمان و رسیدگی و ابلاغ بدون تأخیر به پیمانکار (‌تأخیر ابلاغ باعث محرومیت پیمانکار از دریافت کارکرد خود خواهد شد‌)16ـ ارسال مرتب صورت وضعیت کارکرد ماهانه به وسیله پیمانکار و رسیدگی در مهلت مقرر برابر ماده 37 شرایط عمومی پیمان و پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار از طرف کارفرما17ـ درصورتی که تغییراتی بر اساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان در پروژه ایجاد شود ابلاغ به موقع نقشه و مشخصات اصلاحی و اجرایی و دستور کار‌های مرتبط با آن18ـ بررسی آیتم‌های اضافه کاری پس از ارائه به وسیله پیمانکار و رسیدگی ناظر « تا 10 درصد توسط دستگاه نظارت و تا 25 درصد توسط کارفرمای پروژه» ابلاغ میگردد19تکمیل کمیسیون تحویل موقت پروژه پس از تقاضای پیمانکار در مهلت مقرر بر اساس قرارداد فی مابین و ضمایم منظم به پیمان و در صورت وجود نواقص ابلاغ آن به پیمانکار و رفع نواقص بر اساس صورت جلسه تحویل موقت با پیگیری دستگاه نظارت برابر ماده 39 شرایط عمومی پیمان20ـ ارائه آخرین صورت وضعیت موقت حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت به وسیله پیمانکار مشخص گردد21ـ ارائه به موقع صورت وضعیت قطعی به وسیله پیمانکار و رسیدگی در زمان و مهلت تعیین شده برابر ماده 40 شرایط عمومی پیمان به وسیله نظارت22ـ تحویل قطعی پروژه پس از اتمام دوره تضمین برابر ماده 41 شرایط عمومی پیمان بنا به تقاضای پیمانکار و تشکیل کمیسیون تحویل قطعی به گونه‌ای که در ماده 39 شرایط عمومی پیمان برای تحویل موقت پیش بینی شده و در صورت وجود عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار برای رفع آن مطابق ماده 42 رفتار شود23ـ آزادسازی سپرده‌های تضمین انجام تعهدات کار و تضمین‌های حسن انجام کار در صورت بدهکار نبودن پیمانکار یا اینکه جمع بدهی پیمانکار از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد که بر اساس آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 34 و 35 شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه‌است24ـ رعایت چارچوب و تعهد‌های مندرج در اسناد منضم به پیمان توسط پیمانکار دستگاه نظارت و کارفرما و داشتن تعامل سازنده با یکدیگر طبق مقررات و قرارداد فی مابین25ـ تعامل و هماهنگی ناظر با نظارت عالیه دستگاه اجرایی «اداره پیمان رسیدگی» و نظارت‌های خارج از دستگاه اجرایی مانند استاندارد سازمان‌های بازرسی و حسابرسی و امثالهم26ـ داشتن اقتدار و اعتدال در امر نظارت به وسیله دستگاه اجرایی بر اساس مقررات و اجرای دقیق جزییات کار بر اساس مفاد پیمان به وسیله پیمانکار27ـ مشورت و جلسات مشاوره و کارشناسان دستگاه اجرایی با یکدیگر و ترکیب کارشناسان با انگیزه جوان و کارشناسان با تجربه مسن‌تر به طوری که باعث عملکرد بهتر و کامل‌تر در امر نظارت گردد28ـ پرداخت حقوق و مزایای کافی برای کارشناسان فنی به منظور بالا بردن انگیزه و قدردانی از زحمات‌شان که با قبول مسئولیت سنگین نظارت حتی سال‌ها پس از اتمام پروژه خط مقدم تولید و سازندگی برای کشور هستند29ـ تشکیل کلاس‌های آموزشی و بازآموزی به طور مرتب در رشته‌های مرتبط با کار فنی به نحوی که اطلاعات ناظر به روز شود30ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط تمامی دست اندرکاران پروژه .* مهندس پایه یک طرح، نظارت و اجراکارشناس ساختمان، مسئول پیمان رسیدگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال