نام کالا : متره و برآورد پروژه

گروه کالایی : سایر موارد به تجهیزات و خدمات ساختمانی

ارائه کننده کالا (اطلاعات تماس):

متره و برآورد پروژه های ساختمانی و عمرانی

توضیحات

متره و برآورد پروژه های ساختمانی و عمرانی به همراه مستندات محاسباتی تحویل پروژه در کمترین زمان