نام کالا : ترازیاب لایکا

298
توضیحات

درشتنمایی32 برابر دقت 7/5 میلی متر در کیلومتر به همراه دوسال گارانتی کامل