بلوار ارتش - خیابان نخل - 9102 - پیام ساختمان

بلوار ارتش - خیابان نخل

88 متر دو خوابه ، فول 8 ساله -متری 6/200/000 تومان

تلفن :
22199019 - 09379218876

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18 چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

بلوار ارتش - شهرک نفت . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

سوهانک . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/02/21

چاپ در شماره 10249 پیام ساختمان ، مورخ 1395/01/28

. . .

آخرین به روز رسانی : 1395/08/25

چاپ در شماره 10279 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/22

. . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

بلوار ارتش -خیابان نخل . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

مینی سیتی - شهرک صدف . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/08/25

چاپ در شماره 10279 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/22

بلوار ارتش شهرک نفت . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/03/23

چاپ در شماره 10257 پیام ساختمان ، مورخ 1395/03/22

مینی سیتی-بلوار ارتش . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/08/25

چاپ در شماره 10279 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/22

بلوار ارتش - سوهانک . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

بلوار ارتش - شهرک نفت . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18