گروه صنعتی تخصصی nsg


ارائه محصولات آب بندی

محصولات :
افزودنی بتن و انواع چسب های ساختمانی

تلفن :
021-54613000

آخرین به روز رسانی : 1396/06/25 چاپ در شماره 318 پیام ساختمان ، مورخ 1396/06/25

گروه تخصصی و مهندسی NSG

آب بندی ترمیم ساخت و بازسازی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/13

چاپ در شماره 282 پیام ساختمان ، مورخ 1395/09/13

گروه تخصصی و مهندسیnsg

چسب های آب بندی افزودنی های بتن . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/28

چاپ در شماره 263 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/02

گروه تخصصی و مهندسیNSG

افزودنی های بتن افزودنیهای مواد شیمیایی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/24

چاپ در شماره 266 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/23

گروه تخصصی و مهندسیNSG

اب بندی.ترمیم.و بازسازی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 270 پیام ساختمان ، مورخ 1395/06/20

گروه تخصصی و مهندسی NSG

ارائه مواد اب بندی و افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

گروه تخصصی و مهندسی nsg

افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو و مواد شیمیایی . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/04/31

چاپ در شماره 311 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/31

گروه تخصصی و مهندسیNSG

ارائه مواد آب بندی و افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/09

چاپ در شماره 290 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/09

nsg

shci . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/04/10

چاپ در شماره 308 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/10