ونک 80 متر - 12870 - پیام ساختمان

ونک 80 متر

2 سال ساخت باامکانات کامل 620 میلیون

تلفن :
88771565

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30 چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

مسکن توانیر ونک 480 متر بر13 دو کله . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

ونک 140 متر 3 خوابه نوساز . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/02

چاپ در شماره 10289 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/02

مسکن توانیر ونک 111 متر 2 خوابه . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

ونک - ملاصدرا . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/04

چاپ در شماره 10285 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/04

ونک 137 متر 3 خوابه . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

ونک 250 متر سند اداری . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

توانیر پارک دوستان . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/03/23

چاپ در شماره 10255 پیام ساختمان ، مورخ 1395/03/08

مسکن توانیر ونک 102 متر . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/05/21

چاپ در شماره 10265 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/16

ونک 170 متر تک واحدی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/03/23

چاپ در شماره 10255 پیام ساختمان ، مورخ 1395/03/08

ونک 1350 متر زیر بنا . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/03/23

چاپ در شماره 10255 پیام ساختمان ، مورخ 1395/03/08